مدیریت استراتژیک - دکتر حسین ولی عیدی

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک را مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی خوانده اند که عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین می‌کند. در مدیریت استراتژیک، تفکر استراتژیک جایگاه بی بدیلی دارد.

روند مدیریت استراتژیک

روند مدیریت استراتژیک چیزی بیش از وضع تعدادی قانون و سپس پیروی از آنها است. مدیریت استراتژیک روندی فلسفی برای مدیریت کسب‌وکار است. مدیران سطح بالا باید ابتدا به صورت استراتژیک بیندیشند و سپس این اندیشه‌ها را طی روندی اجرایی کنند. روند مدیریت استراتژیک هنگامی به بهترین نحو اجرایی می‌شود که همه‌ی افراد سازمان یا کسب‌وکار، استراتژی‌ها را کاملا درک کرده باشند. هدف این نوشتار بحث پیرامون المان‌های اصلی روند مدیریت استراتژیک است. همچنین درباره‌ی هر کدام از گام‌های اصلی در این روند، در کنار بینش‌ها، مسائلی که باید بررسی شوند و پرسش‌هایی که باید پرسیده شوند نیز بحث می‌شود. روند مدیریت استراتژیک از چهار عنصر تشکیل شده است:

  • تحلیل موقعیت
  • فرمول‌بندی استراتژی
  • اجرای استراتژی
  • ارزیابی استراتژی

این المان‌ها گام‌هایی هستند که در زمان ایجاد یک نقشه‌ی روند مدیریت استراتژیک جدید به ترتیب انجام می‌شوند. کسب‌وکارهای موجود با افزایش نیازهایشان، این گام‌ها را بازبینی می‌کنند. این کار برای تغییرات و بهبود انجام کنند.

در مسیر مدیریت استراتژیک موارد مهم فراوانی وجود دارد. یکی از این موارد مهم منابع است، اینکه سازمان تا چه میزان منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهدافش را  در اختیار دارد.

جمعبندی

مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد. در ابتدا به جای واژه مدیریت استراتژیک از عبارت سیاست بازرگانی استفاده می کردند که در برگیرنده فعالیتهایی همچون برنامه‌ریزی بلند مدت و استراتژی بود اما واقعیت این است که سیاست بازرگانی جهت گیری کلان مدیریتی دارد و عمدتاً به محیط داخلی سازمان و یکپارچه سازی بسیاری از فعالیتهای اصلی سازمان به طرزی مناسب توجه دارد. مدیریت استراتژیک، به عنوان یک حوزه مطالعاتی، در برگیرنده موضوعات اساسی مورد توجه سیاست بازرگانی، به همراه تأکید بیشتر بر محیط و استراتژی می باشد. بنابراین ترجیح دارند عبارت مدیریت استراتژیک را جایگزین سیاست بازرگانی نمایند.

مدیریت استراتژیک شامل مجموعه تصمیمات و فعالیتهایی است که در جهت تنظیم و اجرای استراتژیها طراحی شده و در راستای دستیابی سازمان به اهدافش مورد توجه می باشد. با بیان دیگر، مدیریت استراتژیک شامل برنامه‌ریزی، هدایت، سازماندهی و کنترل تصمیمات مربوط به استراتژی و فعالیتهای شرکتها می باشد. از طرف دیگر، منظور مدیران از استراتژی، طراحی برنامه های وسیع و آینده گرا برای تأثیر بر محیط های رقابتی و دستیابی به اهداف سازمانی است.

باید توجه شود که آفتهایی برای مدیریت استراتژیک متصور است که لازم است سازمان از آنها به طور ویژه ای اجتناب نماید.

برخی از آیتمهای مدیریت استراتژیک را در اینجا دنبال کنید.


برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

اشتراک این صفحه را در شبکه های اجتماعی: